October 26

Ես կարդում եմ․․․

Ես սկսել եմ կարդալ Ջաննի Ռոդարիի <Հեքիաթներ Հեռախոսով> գրքի։ Արդեն կարդացել եմ <Վերելակ դեպի աստղերը>, <Սխալ հեքիաթներ>, <Ոչինչ մարդուկը> հեքիաթները։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Ս<խալ հեքիաթները>, որովհետև այն շատ զվարճալի էր։ Հեքիաթում ամեն ինչ թարս էր, օրինակ Կարմիր գլխարկին ասում էին կանաչ գնխարկ, սև գլխարկ, իսկ գայլի փոխարեն ձի էր և այդպես շարունակ։


Posted October 26, 2021 by davidhambardumyan in category Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*